Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

logo_kuzniaZespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie.

Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki.

Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

W trakcie trwania nauki każdy uczeń technikum i szkoły zasadniczej może uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • spawania
 • dekarstwa (pokrycia dachowe)
 • układania glazury i terakoty
 • operatora wózków widłowych
 • operatora sprzętu i urządzeń budowlanych
 • uprawnień SEP (elektryczne)
 • kosztorysowania w programie komputerowym Rodos
 • projektowania w programie komputerowym AutoCAD

[envira-gallery id=”122″]

Internat

We wszechstronnym procesie wychowania Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego swoje znaczące miejsce ma internat. Zapewnia on młodzieży mieszkanie, wyżywienie, warunki do nauki a często staje się drugim domem młodzieży. Młodzież jest pod opieką wychowawców i kierownika internatu przez 24 godziny na dobę. Internat czynny jest w niedziele od godziny 16 do piątku do godziny 17, istnieje możliwość pozostania na sobotę i niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem internatu.

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze oraz w suterenie w jednym ze skrzydeł szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach pozalekcyjnych.

 • Zajęcia komputerowe
 • Koło Przyjaciół Kina
 • Szkolne Koło Sportowe

Cele i zadania szkoły

 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i podczas zajęć praktycznych
 • umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych
 • umożliwia absolwentom szkoły świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
 • udziela uczniom pomocy finansowej w trudnych warunkach materialnych i wypadkach losowych, bez której to pomocy uczeń nie ma możliwości kontynuować dalszej nauki
 • umożliwia uczniom korzystania z dóbr kultury poprzez organizowanie wycieczek do muzeów, wyjść do teatru, na wystawy, odczyty
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, a w szczególności: za bezpieczeństwo młodzieży w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele

Zawodowe kursy kwalifikacyjne

Ogłaszamy rekrutację na zawodowe kursy kwalifikacyjne, w których mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie (minimum to: ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa) i wiek (ukończone 18 lat). Oferta skierowana jest do osób, które chcą:

 • podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe
 • zdobyć nowy zawód
 • otworzyć własną działalność gospodarczą

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programowa kształcenia zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.