Politechnika Lubelska

pliitechnika-268x268Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953.

Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów:

 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
 • Wydział Budownictwa i Architektury,
 • Wydział Inżynierii Środowiska,
 • Wydział Zarządzania,
 • Wydział Podstaw Techniki,

oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane:

 • Studium Języków Obcych,
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Biblioteka,
 • Centrum Informatyczne,
 • Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii,
 • Lubelskie Centrum Transferu Technologii,
 • Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji,
 • Biuro Karier.

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby naszego regionu. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii.

Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Do dyspozycji naukowców, studentów i wszystkich zainteresowanych pozostaje Biblioteka Politechniki Lubelskiej. Tu także gromadzone są publikacje pracowników Politechniki Lubelskiej.

W 2009 r. powołany został Konwent Politechniki Lubelskiej, który pełni rolę organu opiniodawczo-doradczego Rektora.

Od kilku lat działa Klub Forum-Politechnika, którego celem jest integracja środowiska naukowego, gospodarczego i kulturalnego Lubelszczyzny oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz jej rozwoju.